Vedtægter for Birkerød Lokalhistoriske Forening

§ 1. Foreningens navn:

Birkerød Lokalhistoriske Forening (BLF).

§ 2. Foreningens geografiske område:

Foreningen dækker den tidligere Birkerød Kommune og den historie og topografi, der har eller har haft indflydelse på dette område.

§ 3. Foreningens formål:

  •  at være medlemsforening for alle med interesse for lokalhistorie og historie. 
  •  at skabe interesse for Birkerød egnens historie og topografi gennem undervisning, fore drag, arrangementer, publikationer, udstillinger m.m. 
  • at tilgodese medlemmernes interesser for lokalhistorien gennem medlemsmøder, udflug ter, rabatordninger på lokalhistoriske udgivelser m.m.
  •  at støtte den selvejende institution Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM)  i henhold til BLAMs vedtægter.    

§ 4. Medlemmer:

Enhver, som vil støtte foreningens formål og overholde gældende vedtægter for BLF, kan blive medlem.

§ 5. Generalforsamlingen:

Den ordinære generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Den afholdes normalt i sidste halvdel af marts og skal hvert år være afholdt inden 1. april.

Den indkaldes ved meddelelse i medlemsbladet, Birkerød Lokalhistorie, ved direkte indbydelse til medlemmerne eller i den lokale presse, senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 

Kontingentopkrævninger udsendes omkring årsskiftet, og stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har været medlem i det afsluttede kalenderår og har betalt kontingent for indeværende år inden den 20. februar.

For at have taleret og være valgbar på generalforsamlingen kræves stemmeret.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 20. februar.

Afstemninger kræver alm. stemmeflerhed, og at medlemmer personligt er til stede. Den sker normalt ved håndsoprækning, men hvis mere end 10 stemmeberettigede kræver det, skal afstemning være skriftlig.

Dette gælder også valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

Generalforsamlingen indledes med valg af en dirigent uden for bestyrelsen.

Dagsorden skal indeholde:

1) Beretning om sidste års aktiviteter i BLF

2) Beretning om arbejdet i BLAM

3) Godkendelse af BLF’s reviderede regnskab

4) Godkendelse af BLAM’s reviderede regnskab

5) Drøftelse af nye aktiviteter i foreningen

6) Forslag fra medlemmer. Forslag skal være hos formanden inden d. 20. februar

7) Fastlæggelse af kontingent til BLF for næste år

8) Valg af medlemmer til BLF’s bestyrelse for 2 år

    Valg af suppleanter til BLF’s bestyrelse for 1 år

    Valg af revisor for BLF for 1 år

9) Valg af medlemmer til BLAM’s bestyrelse for 2 år

    Valg af suppleanter til BLAM’s bestyrelse for 1 år

    Valg af revisor for BLAM for 1 år

10) Eventuelt

                                           

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder, at der er grund hertil, og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer stiller et motiveret, skriftligt krav herom.

Den afholdes efter bestyrelsens bestemmelse senest 30 dage efter, kravet er rejst.  

For indkaldelse, afstemninger og dirigent gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling.   

§ 6. Vedtægtsændringer:

Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og afgøres på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.

§ 7. Bestyrelse:

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer. De vælges på generalforsamlingen for 2 år med henholdsvis 2 i ulige år og 3 i lige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer og fordeler arbejdet i mellem sig.

Den samlede bestyrelse tegner foreningen og har det fulde ansvar for foreningens økonomi og virke, men bestyrelsen kan af praktiske grunde overlade beslutninger til formanden og kassereren i fællesskab, når disse beslutninger godkendes på første efterfølgende bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året for at gennemgå medlemstal, økonomi og det øvrige foreningsarbejde.

Bestyrelsen kan beslutte, at BLF tilslutter sig og samarbejder med tilsvarende foreninger og sammenslutninger, hvor det skønnes at opfylde foreningens formål, herunder egns- og landssammenslutninger af lokalhistoriske foreninger.

Bestyrelsen kan supplere sig med ad hoc udvalg/personer, i det omfang, der er behov for dette, men det skal godkendes på først kommende generalforsamling

§ 8. Suppleanter til bestyrelsen:

Generalforsamlingen vælger hvert år 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. Suppleanter samt redaktører af foreningsbladet og evt. ad hoc udvalg indbydes til bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret.

§ 9. Foreningens revisor:

Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor for 1 år.

§ 10. Regnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret og føres af foreningens kasserer.

Det reviderede regnskab skal godkendes på BLFs ordinære generalforsamling.

§ 11. Foreningens opløsning:

Stilles forslag om foreningens opløsning, kan dette kun vedtages, når 2/3 af de stemmeberettigede stemmer herfor. Er 2/3 ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes ved almindelig stemmeflerhed.

Vedtages det at opløse foreningen, skal foreningens sidste generalforsamling beslutte, hvordan foreningens materialer og formue skal anvendes og evt. sikres.

          

Disse vedtægter, der er gældende for den lokalhistoriske forening i Birkerød, er vedtaget på BLFs ordinære generalforsamling torsdag den 31. marts 2016.