Vedtægter for Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum

§ 1. Navn:

Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM).

§ 2. Geografiske område:

BLAMs arbejdsområde er den tidligere Birkerød Kommune med historie og topografi, der er eller har været en del af dette område.

§ 3. Ejerforhold:

BLAM er en selvejende institution, hvis samling af arkivalier og museumsgenstande ikke kan privatiseres. Den samlede bestyrelse tegner foreningen og har det overordnede ansvar for økonomi, arbejde og opbevaring.

Af praktiske grunde kan bestyrelsen overdrage tegningsretten til formanden og kassereren, men alle beslutninger og handlinger skal godkendes af den samlede bestyrelse på første efterfølgende bestyrelsesmøde.   

Den del af BLAMs samling (foto, tegning, tekst etc.), der er betalt, udført eller for egen regning indsamlet af medarbejderne i BLAM, er omfattet af love om ophavsret og ejendomsret. Denne del er privat ejet, men er udlånt til og må bruges af BLAM.

§ 4. Formål er:

  • at skabe et videncenter for Birkerød-egnens kulturarv.
  • at indsamle, journalisere, registrere i Arkibas og opbevare arkivalier og museumsgen-stande, som er med til at belyse Birkerød-egnens historie.
  • at skabe interesse for Birkerød-egnens historie og topografi gennem undervisning, foredrag, arrangementer, udstillinger, publikationer, m.m.
  • at gøre det indsamlede materiale tilgængeligt for alle interesserede i henhold til love og regler, som er gældende i Danmark.

 

§ 5. Åbningstider:

BLAM har fast åbningstid mindst én dag ugentligt bort set fra ferieperioder.

Herudover kan besøgende alle dage få adgang efter aftale.

Åbningstid og ferieperioder besluttes af BLAMs bestyrelse/medarbejdere.  

Såfremt kommunen sikrer udstillingsmuligheder og økonomi til det, vil BLAM holde åbent mere end én dag ugentligt og have flere lokalhistoriske udstillinger.

§ 6. Bestyrelse for BLAM:

Birkerød Lokalhistoriske Forening (BLF)s ordinære generalforsamling vælger 5 medlemmer samt suppleanter til BLAM bestyrelse.

Kommunalbestyrelsen udpeger 2 personer til BLAMs bestyrelse.

BLFs generalforsamling vælger revisor til BLAMs regnskaber.

Opløses BLF, skal bestyrelsen for BLAM sikre, at de BLAM ejede samlingerne fortsat er offentligt tilgængelige.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer, som alle skal være medlem af BLF og valgt på BLF´s generalforsamling.

Bestyrelsen mødes mindst 4 gange om året, for at gennemgå økonomi og arbejde, som vedrører BLAM.

Bestyrelsen kan beslutte, at BLAM tilslutter sig og/eller samarbejder med tilsvarende foreninger og organisationer, hvor det skønnes at opfylde BLAMs formål, herunder egns- og landssammenslutninger for de lokalhistoriske arkiver.

§ 7. Arkiv- og museumsledelse:

Det overordnede ansvar ligger hos bestyrelsen, som tegner BLAM.

Der afholdes et medarbejdermøde hver måned bortset fra juli og december.

Formanden for BLAM orienterer hvert år på BLFs ordinære generalforsamling om arbejdet i BLAM. 

§ 8. Regnskab:

BLAMs regnskab følger kalenderåret.

BLFs ordinære generalforsamling skal godkende det reviderede regnskab, som også sendes til kommunen, hvis BLAM modtager midler fra kommunen.

§ 9. Revisor:

         BLAM bruger den revisor, som er valgt på BLFs generalforsamling.            

§ 10. Vedtægtsændringer:

Ændringer i disse vedtægter skal være foreslået af bestyrelsen for BLAM.

Derefter forelægges de BLFs generalforsamling efter gældende regler for vedtægtsændringer i BLF.   

For vedtægtsændringer i BLF gælder:

Forslag til vedtægtsændringer udsendes til medlemmerne senest sammen med indkaldelse til generalforsamlingen og afgøres på generalforsamlingen ved almindelig stemmeflerhed.

§ 11. Arkiv og museets opløsning:

Stiller en enig bestyrelse forslag om nedlæggelse af BLAM, kan dette kun vedtages, når også 2/3 af den lokalhistoriske forenings stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

Er 2/3 ikke tilstede ved generalforsamlingen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor en beslutning kan træffes ved alm. stemmeflerhed.

Vedtages det at nedlægge BLAM, skal bestyrelsen i videst mulige omfang sikre, at alle arkivalier og museumsgenstande i det lokalhistoriske arkiv og museum forbliver offentligt tilgængelige.

BLFs generalforsamling træffer herudover beslutning om, hvad der skal ske med økonomien og de øvrige materialer i BLAM.

Disse vedtægter, der er gældende for Birkerød Lokalhistoriske Arkiv og Museum (BLAM), er vedtaget på BLFs ordinære generalforsamling 18. marts 2019